Gå till innehållet

Ekonomibyggnader och uthus

Ekonomibyggnader och uthus

Värda att bevara

Ekonomibyggnader innefattar alla byggnader som använts till driften av en gård. Det kan vara hus för jordbruk, skogsbruk, djurhållning samt hantverk. I det förindustriella Sverige hade man en byggnad för varje ändamål. De flesta av gårdens hus var timrade hus men lokala variationer vad gäller konstruktion förekommer så som: skiftesverk, stolpverk, korsvirke eller natursten. Under slutet av 1800-talet strävade man efter att samla de olika ekonomihusens verksamhet i en och samma ladugårdslänga. Från mitten av 1800-talet utvecklades jordbruket i snabb takt.

Det medförde ett behov av större ladugårdar för djur och foder. De nya byggnaderna uppfördes i väldiga storlekar med plats för loge, höskulle och djurstallar. Det är dessa ladugårdar som man idag ser i odlingslandskapet. Höskullen var en nymodighet ifrån den här tiden. Höskullarna nådde man ofta genom en körbro i sten eller trä med jordvall. Från 1800-talets mitt ägnade mer omsorg åt djuren. Ladugårdarna fick fönster och ventilation. Fasaderna blev även de mer omsorgsfullt utformade och utsmyckade. Detta var ett resultat av typritningar av bland annat Charles Emil Löfvenskiold som förespråkade en mer ändamålsenlig och vacker byggnation på landet.

Ekonomibyggnaderna är ett viktigt inslag i upplevelsen av jordbrukslandskapet.

Merparten av ekonomibyggnaderna vi har kvar idag är uppförda ifrån mitten av 1800-talet fram till 1930- och 40-talet, Ekonomibyggnader ifrån 1700-talet och äldre är väldigt sällsynta idag. Självhushållets försvinnande innebar att många av det traditionella ekonomibyggnaderna förlorade sin funktion. Många byggnader blev stående utan användning och underhåll. 

Detta har medfört att det finns ett stort behov av att bevara ekonomibyggnaderna, dels pga av de utgör ett dokument över tidigare generationers byggande och leverne och dels för att bevara landskapsbilden. 

Vid underhåll av den äldre byggnationen bör man använda sig av traditionella material och metoder för att behålla byggnadernas helhetsintryck. Väldigt många Ekonomibyggnader står och förfaller idag runt om i landet. Med ganska små medel kan man ge dessa byggnader ett förlängt liv. Genom att hålla borta vegetation ifrån grund och vägg samt att se till att taket är tätt kan dessa byggnader fortleva många decennier till.